Menu podmiotowe
URZĄD MIEJSKI
WŁADZE GMINY
SOŁECTWA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
GMINNY ZESPÓŁ REAGOWANIA
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
SESJE RADY MIEJSKIEJ
    INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
Liczba odwiedzin kategorii: 17003 
 
 Nazwa pozycji Data
"Zakup paliwa na potrzeby Gminy Czchów w 2020 roku" 2019-11-15
„Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Czchów i jej jednostek organizacyjnych oraz oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Czchów” 2019-11-07
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Czchów” 2019-11-04
„Remont drogi gminnej Nr K250090 w km od 0+087,00 do km 0+280,00 oraz remont obiektu mostowego Czchów – Zapora w km od 0+091,80 do km 0+275,00 w miejscowości Czchów gmina Czchów” 2019-10-24
„Zimowe utrzymanie dróg, chodników i placów na terenie Gminy Czchów” 2019-10-02
"Remont Zespołu Szkół i Przedszkola w Domosławicach" 2019-08-14
„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 980 Jurków - Biecz w Jurkowie polegająca na budowie chodnika odc. 010 od km 0+086,00 do km 0+297,50; budowie kanalizacji deszczowej odc. 010 od km 0+088,97 do km 0+297,80 remoncie istniejących zjazdów, budowie zatok 2019-07-22
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz pokrycie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu 2019-08-02
: „Zakup używanego, średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Czchów” 2019-07-16
Modernizacja dróg dojazdowych do pól 2019-06-26
Zagospodarowanie otoczenia Jeziora Rożnowskiego Gmina Czchów - pakiet 3 - odcinek 2 i 4. 2019-06-19
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach zadania pod nazwą: ”Modernizacja dróg gminnych” oraz Modernizacja dróg dojazdowych do pól” 2019-05-29
Modernizacja dróg gminnych 2019-05-21
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach zadania pod nazwą:” „Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół i Przedszkola w Złotej oraz rozbudowa, nadbudowa i przebudowa Zespołu Szkół 2019-04-26
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach zadania pod nazwą:” „Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół i Przedszkola w Złotej oraz rozbudowa, nadbudowa i przebudowa Zespołu Szkół 2019-03-22
.: „Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół i Przedszkola w Złotej oraz rozbudowa, nadbudowa i przebudowa Zespołu Szkół w Tymowej na cele społeczno-kulturalne – etap II” 2019-02-21
„Rozbudowa grupowej kanalizacji sanitarnej w msc. Biskupice Melsztyńskie, Czchów, Jurków, Tworkowa, Tymowa, Złota”. 2019-02-06
Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w ramach obiektów małej architektury w obrębie kompleksu rekreacyjnego w Czchowie” – zamówienie powtórzone 2019-02-04
Zakup paliwa na potrzeby Gminy Czchów w 2019 roku 2018-12-17
„Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Czchów i jej jednostek organizacyjnych oraz oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Czchów” Część nr 1 2018-12-03
"Sieć wodociągowa z przyłączami w miejscowości Jurków - Równia i Szotówk, gm. Czchów" 2018-12-05
Część nr 2 zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Czchów Część nr 2 zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Czchów 2018-11-29
: „Zimowe utrzymanie dróg,chodników i placów na terenie Gminy Czchów - II 2018-11-16
"Remont,przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku handlowo-gastronomicznego na inkubator przetwórstwa lokalnego produktów rolnych" 2018-11-20
„Zimowe utrzymanie dróg, chodników i placów na terenie Gminy Czchów“ 2018-10-26
"Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Złota - Nowa Wieś - zamówienie powtórzone" 2018-09-07
„Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji budowlanej i robót budowlanych adaptacja nieużytkowego poddasza na poddasze użytkowe z wykorzystaniem pomieszczeń na potrzeby szkoły muzycznej w msc. Domosławice”. 2018-10-12
"Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół w Tymowej na cele społeczno- kulturalne - etap I stan surowy otwarty" 2018-08-22
"Rozbudowa Gminnego Ujęcia wody w Czchowie - II etap" 2018-08-16
Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Złota - Nowa Wieś 2018-08-06
Poprawa warunków aktywnego wypoczynku dla osób w każdym wieku na terenie gminy Czchów. 2018-08-01
Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Subregionu tarnowskiego etap I - Grodzisko – Miejski Park Zieleni i Wypoczynku w miejscowości Czchów - zwiększenie atrakcyjności Gminy Czchów poprzez aranżację Wzgórza zamkowego – „Dostaw 2018-07-24
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół w Tymowej na cele społeczno-kulturalne – etap I stan surowy otwarty” 2018-07-19
„Zaciągnięcie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz pokrycie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu”. 2018-07-12
„Modernizacja dróg gminnych oraz Modernizacja dróg dojazdowych do pól 2018-07-02
„Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Złota – Nowa Wieś oraz Budowa Kanalizacji sanitarnej msc. Złota – Wielka Góra” 2018-06-26
„Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół i Przedszkola w Złotej na cele społeczno – kulturalne oraz Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół w Tymowej na cele społeczno-kulturalne – etap I stan surowy otwarty” 2018-06-19
"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Czchów" 2018-06-18
Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Subregionu tarnowskiego etap I - Grodzisko – Miejski Park Zieleni i Wypoczynku w miejscowości Czchów - zwiększenie atrakcyjności Gminy Czchów poprzez aranżację Wzgórza zamkowego – „Dostaw 2018-06-05
Modernizacja dróg gminnych 2018-05-15
„Budowa sieci wodociągowej w msc Tworkowa i Jurków oraz kanalizacji sanitarnej w msc. Czchów, Domosławice, Biskupice Melsztyńskie, Złota i Tworkowa w Gminie Czchów“. 2018-05-15
Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Subregionu tarnowskiego etap I - Grodzisko – Miejski Park Zieleni i Wypoczynku w miejscowości Czchów - zwiększenie atrakcyjności Gminy Czchów poprzez aranżację Wzgórza zamkowego – „Dostaw 2018-05-10
„Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Subregionu tarnowskiego etap I – Grodzisko – Miejski Park Zieleni i Wypoczynku w miejscowości Czchów - zwiększenie atrakcyjności Gminy Czchów poprzez aranżację Wzgórza Zamkowego- „D 2018-04-06
„Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Subregionu tarnowskiego etap I – Grodzisko – Miejski Park Zieleni i Wypoczynku w miejscowości Czchów - zwiększenie atrakcyjności Gminy Czchów poprzez aranżację Wzgórza Zamkowego oraz Wzro 2018-04-04
„Zakup paliwa na potrzeby Gminy Czchów w 2018 roku” 2017-12-21
„Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Czchów i jej jednostek organizacyjnych oraz oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Czchów 2017-12-01
„Zimowe utrzymanie dróg, chodników i placów na terenie Gminy Czchów” 2017-10-24
”Budowa studni do poboru wód podziemnych o wydajności Q=45m3/h wraz z budową urządzeń technologicznych i sterowania na działkach Nr 1067/1,1068/5,1065/2,1046/2 w ramach rozbudowy gminnego ujęcia wody w Czchowie „ 2017-10-11
Modernizacja dróg w gminie Czchów 2017-09-26
„Zaciągnięcie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego w 2017 roku deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów”. 2017-07-27
Modernizacja dróg w gminie Czchów 2017-06-16
„Zakup paliwa na potrzeby Gminy Czchów w 2017 roku” 2016-12-22
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Czchów”. 2016-12-13
„Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Czchów i jej jednostek organizacyjnych oraz oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Czchów”. 2016-12-05
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 050 000,00 zł. 2016-11-09
„Zimowe utrzymanie dróg, chodników i placów na terenie Gminy Czchów” 2016-10-26
Modernizacja dróg transportu rolnego - zadanie II", Przebudowa dróg gminnych 2016-09-07
Modernizacja dróg transportu rolnego. 2016-07-07
"Modernizacja dróg gminnych" 2016-05-05
„Modernizacja dróg gminnych żwirowych” 2016-04-27
Zakup paliwa na potrzeby Gminy Czchów w 2016r”. 2016-01-07
Odbiór i zagospodarowanie odpadów w postaci osadów ściekowych, skratek oraz piasku wytwarzanych w oczyszczalni ścieków w Jurkowie. 2015-12-28
Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Czchów i jej jednostek organizacyjnych na terenie Gminy Czchów 2015-11-06
„Zimowe utrzymanie dróg, chodników i placów na terenie Gminy Czchów” 2015-10-27
CZĘŚĆ 2. „Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Czchów”.„Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Czchów i jej jednostek organizacyjnych oraz oświetlenia dróg i miej 2015-10-22
„Zaciągnięcie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 700 000,00 zł.” 2015-08-12
„Modernizacja dróg transportu rolnego”. 2015-06-23
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Czchów. 2015-06-11
Przebudowa dróg gminnych 2015-06-09
Modernizacja dróg gminnych żwirowych 2015-05-20
Zakup wyposażenia na potrzeby szkoły muzycznej I stopnia w Domosławicach. 2015-05-07
Dostawa ciągnika rolniczego w formie leasingu operacyjnego 2014-11-13
„Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Czchów i jej jednostek organizacyjnych oraz oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Czchów”. 2014-11-03
„Przebudowa dróg gminnych” 2014-10-24
„Zimowe utrzymanie dróg, chodników i placów na terenie Gminy Czchów” 2014-10-15
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2014-09-26
Remont drogi gminnej „Pańska” nr K250098 w m. Tymowa 2014-08-01
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Czchowie 2014-07-09
Modernizacja dróg gminnych ,Modernizacja dróg transportu rolnego 2014-06-11
„Wielofunkcyjny Plac Publiczny w miejscowości Tymowa” 2014-04-16
Remont dróg gminnych po powodzi: 2014-04-10
Wielofunkcyjny Plac Publiczny w miejscowości Jurków 2014-03-24
Budowa Targowiska Stałego w m. Czchów . 2014-03-12
Odnowa Centrum Czchowa- Zadanie III 2014-02-26
Zakup paliw płynnych dla Gminy Czchów 2013-12-31
„Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Czchów i jej jednostek organizacyjnych” 2013-11-18
Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Czchów 2013-11-18
„Remont opaski, chodników i placu przy budynku Zespołu Szkół w 2013-10-24
Zimowe utrzymanie dróg, chodników i placów na terenie Gminy Czchów 2013-10-21
Remont drogi gminnej Jurków- Równia, oraz Modernizacja dróg gminnych. 2013-10-07
„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Piaski Drużków” 2013-09-27
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 000 000,00 zł 2013-09-10
„ Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Czchów- Granice Górne” 2013-08-22
Remont drogi gminnej "Tworkowa Rożnówka" nr. K250110 w m. Tworkowa w km 0+900 – 1+000, oraz w km 1+570-1+750 2013-07-23
„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Złotej ” 2013-07-23
„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Czchowie” 2013-07-22
Budowa kanalizacji sanitarnej Czchów - Jurków 2013-07-22
Termomodernizacja budynku Remizy OSP w Złotej wraz z remontem pokrycia dachowego 2013-07-11
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Jurkowie 2013-07-08
Odbiór i zagospodarowanie odpadów w postaci osadów ściekowych, skratek oraz piasku wytwarzanych w oczyszczalni Ścieków w Jurkowie 2013-06-24
„Modernizacja dróg gminnych, 2013-06-17
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Czchów 2013-05-15
Opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy drogi gminnej łączącej ul. Granice z drogą krajową nr 75 2013-05-14
Odnowa Centrum Czchowa – Zadanie II- przetarg 2 2013-04-17
Remont dróg gminnych zniszczonych w wyniku intensywnych opadów deszczu w 2010 roku : 2013-04-15
Odnowa Centrum Czchowa – Zadanie II 2013-03-08
Obsługa geodezyjna gminy Czchów w 2013 roku. 2013-01-31
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Zakup paliw płynnych dla Gminy Czchów 2012-12-21
Dostawa pomocy dydaktycznych i innego sprzętu niezbędnego do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno- komunikacyjnych, w ramach Rządowego Programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technol 2012-11-26
Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Czchów i jej jednostek organizacyjnych 2012-11-12
Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Czchów 2012-11-12
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 2 263 586,00 zł. 2012-10-24
Zimowe utrzymanie dróg, chodników i placów na terenie Gminy Czchów 2012-10-19
Modernizacja remizy OSP w Złotej 2012-08-28
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele rekreacyjne w miejscowości Jurków 2012-08-23
Odnowa Centrum wsi Tworkowa 2012-08-20
Odbudowa dróg gminnych 2012-07-30
„Modernizacja dróg transportu rolnego” 2012-05-24
„Odbudowa dróg gminnych po powodzi:„Za Klarowicza w m. Złota w km 0+000 – 0+200,„Zeliny Tworkowskie” w m. Tworkowa w km 0+000-0+400 oraz 0+980-1+350,„Kozieniec Zawrocie”  w m. Wytrzyszczka w km 0+520-0+820 oraz 2+ 2012-04-20
„Przebudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku oświatowego na budynek socjalno – komunalny i usług kulturalnych wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną w miejscowości Piaski Drużków” 2012-03-22
„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w Gminie Czchów” 2012-02-17
„Obsługa geodezyjna gminy Czchów w 2012 roku.” 2012-01-18
„Sukcesywna dostawa artykułów biurowych, papieru kserograficznego oraz fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych do siedziby Urzędu Miejskiego w Czchowie” 2011-12-23
„Zimowe utrzymanie dróg, chodników i placów na terenie Gminy Czchów” Rejon nr VIII w miejscowości Będzieszyna i Wytrzyszczka 2011-10-24
„Zimowe utrzymanie dróg, chodników i placów na terenie Gminy Czchów” Rejon nr VII w miejscowości Domosławice i Biskupice Melsztyńskie 2011-10-24
„Zimowe utrzymanie dróg, chodników i placów na terenie Gminy Czchów” Rejon nr VI w miejscowości Piaski Drużków 2011-10-24
„Zimowe utrzymanie dróg, chodników i placów na terenie Gminy Czchów” Rejon nr V w miejscowości Tworkowa 2011-10-24
„Zimowe utrzymanie dróg, chodników i placów na terenie Gminy Czchów” Rejon nr IV w miejscowości Jurków 2011-10-24
„Zimowe utrzymanie dróg, chodników i placów na terenie Gminy Czchów” Rejon nr III w miejscowości Złota 2011-10-24
„Zimowe utrzymanie dróg, chodników i placów na terenie Gminy Czchów” Rejon nr II w miejscowości Tymowa 2011-10-24
„Zimowe utrzymanie dróg, chodników i placów na terenie Gminy Czchów” Rejon nr I w miejscowości Czchów 2011-10-24
„Odbudowa dróg gminnych po powodzi: ul. Bulandy w msc. Czchów w km 0 + 000 – 0 + 500, „Do Urbańczyka” w msc. Tymowa i Tworkowa w km. 0 + 000 – 0 + 450”” 2011-09-08
„Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej wraz z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Tymowa” - dostawa i montaż wyposażenia sportowego 2011-08-26
„Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na rok 2011 oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w Gminie Czchów w wys 2011-08-23
„Modernizacja dróg transportu rolnego” 2011-08-22
„Budowa chodnika przy DW 980 relacji Jurków – Biecz w m. Domosławice” 2011-08-19
„Budowa Sali gimnastycznej wraz z przewiązką przy Szkole Podstawowej w Tworkowej” 2011-04-13
„Odbudowa dróg gminnych po powodzi” 2011-04-01
„Odbudowa dróg gminnych zniszczonych w wyniku powodzi z 2010r.” 2010-11-09
„Odbudowa dróg gminnych po powodzi z 2010 r. ” 2010-10-21
Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego długoterminowego złotówkowego na finansowanie inwestycji w Gminie Czchów w wysokości 3 773 809,00 zł 2010-09-20
Przebudowa drogi gminnej Jurków - Równia - Szotówka 2010-06-01
Odbudowa nawierzchni na drogach gminnych zniszczonych w wyniku powodzi w 2010r. 2010-08-12
Przebudowa dróg gminnych i budowa parkingu w Domosławicach 2010-05-26
„Budowa grupowej kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Czchów, Jurków, Biskupice Melsztyńskie, Domosławice, Tworkowa oraz sieci wodociągowej w miejscowościach Tymowa, Czchów, Piaski Drużków” Część 2. Kanalizacja sanitarna w miejscowościach 2010-04-29
„Budowa grupowej kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Czchów, Jurków, Biskupice Melsztyńskie, Domosławice, Tworkowa oraz sieci wodociągowej w miejscowościach Tymowa, Czchów, Piaski Drużków” Część 1. Sieć wodociągowa w miejscowościach Tymo 2010-04-27
„Obsługa geodezyjna Gminy Czchów w 2010r.” 2010-04-08
„Odbudowa dróg gminnych po powodzi z 2009r. – Gancarska w m. Czchów, Nadole Koczwara w m. Złota, Przez Olszaniówkę w m. Tymowa” 2010-03-26
„Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych w 2010r.” 2010-03-18
„Nadzór inwestorski nad zadaniem p.n.: Budowa grupowej kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Czchów, Jurków, Biskupice Melsztyńskie, Domosławice, Tworkowa oraz sieci wodociągowej w miejscowościach Tymowa, Czchów, Piaski Drużków” 2010-02-18
„Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego na finansowanie inwestycji w Gminie Czchów w wysokości 2.650.000,00 zł” 2009-11-26
„Odnowa Centrum Czchowa” 2010-03-08
„Odbudowa drogi gminnej po powodzi w 2009r. oraz remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych” 2009-09-16
„Remont boiska sportowego wraz z zapleczem w miejscowości Złota” 2009-09-02
„Budowa sali gimnastycznej z przewiązką przy Szkole Podstawowej w Tworkowej” 2009-08-20
„Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej wraz z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Tymowa” 2009-07-23
„Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej przy PSP w Złotej” 2009-08-07
„Remont budynku Remizy OSP w Czchowie” 2009-07-07
„Wycena nieruchomości w 2009r.” 2009-06-19
„Modernizacja dróg gminnych w roku 2009” 2009-06-18
„Budowa Sali gimnastycznej z przewiązką przy szkole podstawowej w miejscowości Domosławice” 2009-06-16
„Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniami inwestycyjnymi – budowa sal gimnastycznych w miejscowościach Tymowa, Złota, Tworkowa, Domosławice .” 2009-06-09
„Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniami inwestycyjnymi – budowa sal gimnastycznych w miejscowościach Tymowa, Złota Tworkowa, Domosławice,.” 2009-05-29
„Modernizacja Budynku Gminnego ZOZ w Czchowie – poddasze segment A” 2009-05-12
„Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych w 2009r.” 2009-04-29
„Obsługa geodezyjna Gminy Czchów w 2009r.” 2009-03-13
„Przebudowa i nadbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Czchowie” 2009-02-20
„Modernizacja oraz odbudowa dróg gminnych zniszczonych w wyniku powodzi w 2004r. i 2006r.” 2008-08-29
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych w 2008r. 2008-05-13
Modernizacja oraz odbudowa dróg gminnych zniszczonych w wyniku powodzi w 2006r. 2008-05-13
„Przeprowadzenie usługi audytu zewnętrznego dla projektu pn.: „MOJA OJCZYZNA TAM GDZIE MOJA SZKOŁA” realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004-2006, współfinansowanego ze środków Europejskiego 2008-02-11
„Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego na finansowanie inwestycji oraz zadań bieżących w Gminie Czchów” 2007-11-19
„Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego na finansowanie inwestycji oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w Gminie Czchów” 2007-10-30
G - 3411/OD/02/2007 „Odbudowa dróg gminnych zniszczonych w wyniku powodzi w 2004 i 2006r. ” 2007-10-08
„Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 980 w m. Jurków i Biskupice Melsztyńskie w km. 0+836 - 1+218 i 1+245 – 1+432” 2007-08-14
„Odbudowa dróg gminnych zniszczonych w wyniku powodzi w 2004 i 2006r. ” 2007-08-13
Stabilizacja osuwiska wraz z usunięciem skutków osuwiska w miejscowości Złota - Złota Nowa Wieś 2007-07-03
Budowa chodnika w miejscowości Jurków - Czchów w ciągu drogi krajowej nr 75 Brzesko - Nowy Sącz w km 34 +500 - km 35 + 035 2007-06-29
Rozbudowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Czchów 2007-06-27
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych w 2007r. 2007-06-04
Modernizacja i odbudowa nawierzchni na drogach gminnych w 2007r. 2007-05-24
„Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego na finansowanie inwestycji oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w Gminie Czchów” 2006-12-21
„Budowa Sali Gimnastycznej z Przewiązką przy Szkole Podstawowej w Domosławicach” 2006-10-12
„Budowa Przyszkolnej Sali Gimnastycznej w Tymowej – roboty stanu zerowego” 2006-09-28
„Przyszkolna sala gimnastyczna przy PSP w Złotej” 2006-08-22
„Odbudowa dróg gminnych po powodzi” 2006-08-08
„Budowa sali gimnastycznej z przewiązką przy Szkole Podstawowej w Tworkowej” 2006-07-28
„Oczyszczalnia ścieków w Jurkowie - II etap rozbudowy” 2006-07-20   Menu przedmiotowe
DRUKI, WNIOSKI
BUDŻET GMINY
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
ZARZĄDZENIA BURMISTRZA
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
OGŁOSZENIA RÓŻNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI AKTUALNE
PRZETARGI ZAKOŃCZONE
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
OGŁOSZENIA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 30 TYS. EURO
ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30 TYS. EURO-ZAKOŃCZONE
PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
NIERUCHOMOŚCI
ROLNICTWO
OCHRONA ŚRODOWISKA
WODA I KANALIZACJA
KULTURA
EDUKACJA
WYBORY
INFORMACJA DLA ZAKŁADAJACYCH FIRMĘ
INFORMACJA PUBLICZNA
RODZINA 500+
Studium Uwarunkowań
Petycje
Strategia Rozwoju Gminy Czchów
Rewitalizacja Gmin
Ochrona Danych Osobowych
Raport o stanie Gminy Czchów