Menu podmiotowe
URZĄD MIEJSKI
WŁADZE GMINY
SOŁECTWA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
GMINNY ZESPÓŁ REAGOWANIA
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
SESJE RADY MIEJSKIEJ
    OGŁOSZENIA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Liczba odwiedzin kategorii: 7070 
 
 Nazwa pozycji Data
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Czchów” – zamówienie powtórzone. 2020-01-02
Zakup paliwa na potrzeby Gminy Czchów w 2020 roku 2019-11-27
„Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Czchów i jej jednostek organizacyjnych oraz oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Czchów” 2019-11-27
„Remont drogi gminnej Nr K250090 w km od 0+087,00 do km 0+280,00 oraz remont obiektu mostowego Czchów – Zapora w km od 0+091,80 do km 0+275,00 w miejscowości Czchów gmina Czchów” 2019-11-08
: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Czchów” 2019-11-12
„Zimowe utrzymanie dróg, chodników i placów na terenie Gminy Czchów” 2019-10-21
Remont Zespołu Szkół i Przedszkola w Domosławicach" 2019-08-28
„Zaciągnięcie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz pokrycie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu” 2019-08-13
„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 980 Jurków - Biecz w Jurkowie polegająca na budowie chodnika odc. 010 od km 0+086,00 do km 0+297,50; budowie kanalizacji deszczowej odc. 010 od km 0+088,97 do km 0+297,80 remoncie istniejących zjazdów, budowie zatok 2019-07-30
„Zakup używanego, średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Czchów” 2019-07-29
Modernizacja dróg dojazdowych do pól 2019-07-09
Zagospodarowanie otoczenia Jeziora Rożnowskiego Gmina Czchów - pakiet 3- odcinek 2 i 4. 2019-06-24
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach zadania pod nazwą: ”Modernizacja dróg gminnych” oraz Modernizacja dróg dojazdowych do pól” 2019-06-11
Modernizacja dróg gminnych 2019-05-29
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach zadania pod nazwą:” „Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół i Przedszkola w Złotej oraz rozbudowa, nadbudowa i przebudowa Zespołu Szkół 2019-05-13
ełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach zadania pod nazwą:” „Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół i Przedszkola w Złotej oraz rozbudowa, nadbudowa i przebudowa Zespołu Szkół w 2019-03-26
„Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół i Przedszkola w Złotej oraz rozbudowa, nadbudowa i przebudowa Zespołu Szkół w Tymowej na cele społeczno-kulturalne – etap II” 2019-03-13
Rozbudowa grupowej kanalizacji sanitarnej w msc.Biskupice Melsztyńskie,Czchów, Jurków,Tworkowa,Tymowa,Złota. 2019-03-06
„„Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w ramach obiektów małej architektury  w obrębie kompleksu rekreacyjnego w Czchowie” – zamówienie powtórzone 2019-02-15
Zimowe utrzymanie dróg,chodników i placów na terenie Gminy Czchów - zamówienie powtórzone 2018-11-29
Zakup paliwa na potrzeby Gminy Czchów w 2019 roku 2018-12-31
Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Czchów i jej jednostek organizacyjnych oraz oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Czchów. 2018-12-27
„Sieć wodociągowa z przyłączami w miejscowości Jurków – Równia i Szotówka, gm. Czchów” 2018-12-17
Zimowe utrzymanie dróg,chodników i placów 2018-11-16
„Remont, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku handlowo-gastronomicznego na inkubator przetwórstwa lokalnego produktów rolnych” 2018-11-22
„Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji budowlanej i robót budowlanych adaptacja nieużytkowego poddasza na poddasze użytkowe z wykorzystaniem pomieszczeń na potrzeby szkoły muzycznej w msc. Domosławice” – za 2018-10-19
„Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół w Tymowej na cele społeczno-kulturalne – etap I stan surowy otwarty” - ITI.271.19.2018.EK 2018-09-11
„Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Złota – Nowa Wieś” 2018-09-24
„Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji budowlanej i robót budowlanych adaptacja nieużytkowego poddasza na poddasze użytkowe z wykorzystaniem pomieszczeń na potrzeby szkoły muzycznej w msc. Domosławice” 2018-09-11
Rozbudowa Gminnego Ujęcia wody w Czchowie - II etap 2018-09-07
Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Subregionu tarnowskiego etap I - Grodzisko – Miejski Park Zieleni i Wypoczynku w miejscowości Czchów - zwiększenie atrakcyjności Gminy Czchów poprzez aranżację Wzgórza zamkowego – „Dostaw 2018-08-30
"Poprawa warunków aktywnego wypoczynku dla osób w każdym wieku na terenie gminy Czchów" 2018-08-13
„Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Złota – Nowa Wieś” 2018-08-07
„Modernizacja dróg gminnych oraz Modernizacja dróg dojazdowych do pól”. 2018-07-24
„Zaciągnięcie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz pokrycie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu”. 2018-07-24
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół w Tymowej na cele społeczno-kulturalne – etap I stan surowy otwarty” 2018-07-24
"Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Złota-Nowa Wieś oraz Budowa kanalizacji sanitarnjej msc. Złota - Wielka Góra". 2018-07-16
„Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół i Przedszkola w Złotej na cele społeczno –kulturalne oraz Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół w Tymowej na cele społeczno-kulturalne – etap I stan surowy otwarty” 2018-07-02
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od wlaścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Czchów. 2018-07-02
„Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Subregionu tarnowskiego etap I – Grodzisko – Miejski Park Zieleni i Wypoczynku w miejscowości Czchów - zwiększenie atrakcyjności Gminy Czchów poprzez aranżację Wzgórza Zamkowego- „D 2018-06-20
„Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Tworkowa i Jurków oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czchów, Domosławice, Biskupice Melsztyńskie, Złota i Tworkowa w Gminie Czchów” 2018-06-18
„Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Subregionu tarnowskiego etap I – Grodzisko – Miejski Park Zieleni i Wypoczynku w miejscowości Czchów - zwiększenie atrakcyjności Gminy Czchów poprzez aranżację Wzgórza Zamkowego- „D 2018-06-11
Modernizacja dróg gminnych 2018-05-28
„Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Subregionu tarnowskiego etap I – Grodzisko – Miejski Park Zieleni i Wypoczynku w miejscowości Czchów - zwiększenie atrakcyjności Gminy Czchów poprzez aranżację Wzgórza Zamkowego oraz Wzro 2018-04-11
Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Subregionu tarnowskiego etap I - Grodzisko – zwiększenie atrakcyjności Gminy Czchów poprzez aranżację Wzgórza zamkowego – „Dostawa i Montaż Obiektów Militarnych” 2018-04-19
Przebudowa drogi gminnej Nr K 250126 Jurków – Równia w Jurkowie polegająca na wzmocnieniu konstrukcji i poszerzeniu jezdni wraz z elementami infrastruktury /Km 0+015,00-2+041,20/ oraz przebudowie pobocza na chodnik w /km 0+015-1+261,20/ 2018-03-22
„Zakup paliwa na potrzeby Gminy Czchów w 2018 roku” 2018-01-02
„Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Czchów i jej jednostek organizacyjnych oraz oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Czchów”. 2017-12-21
”Budowa studni do poboru wód podziemnych o wydajności Q=45m3/h wraz z budową urządzeń technologicznych i sterowania na działkach Nr 1067/1,1068/5,1065/2,1046/2 w ramach rozbudowy gminnego ujęcia wody w Czchowie „ 2017-11-06
Zimowe utrzymanie dróg,chodników i placów na terenie Gminy Czchów 2017-11-06
„Modernizacja dróg w gminie Czchów”. 2017-10-09
„Zaciągnięcie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego w 2017 roku deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów”. 2017-08-24
Modernizacja dróg w gminie Czchów  2017-07-03
Zakup paliwa na potrzeby Gminy Czchów w 2017roku 2017-01-02
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Czchów”. 2016-12-21
„Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Czchów i jej jednostek organizacyjnych oraz oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Czchów”. 2016-12-19
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 050 000,00 zł. 2016-11-16
Zimowe utrzymanie dróg, chodników i placów na terenie Gminy Czchów” 2016-11-08
Modernizacja dróg transportu rolnego Przebudowa dróg gminnych 2016-09-15
Modernizacja dróg transportu rolnego 2016-07-19
Modernizacja dróg gminnych 2016-05-12
Modernizacja dróg gminnych żwirowych. 2016-05-05
„Zakup paliwa na potrzeby Gminy Czchów w 2016r”. 2016-01-14
Odbiór i zagospodarowanie odpadów w postaci osadów ściekowych, skratek oraz piasku wytwarzanych w oczyszczalni ścieków w Jurkowie. 2016-01-04
Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Czchów i jej jednostek organizacyjnych na terenie Gminy Czchów.. 2015-11-17
Zimowe utrzymanie dróg, chodników i placów na terenie Gminy Czchów. 2015-11-05
CzęśćII Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Czchów 2015-11-04
„Zaciągnięcie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 700 000,00 zł.” 2015-08-19
Modernizacja dróg transportu rolnego 2015-06-30
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Czchów. 2015-06-17
Przebudowa dróg gminnych 2015-06-16
Modernizacja dróg gminnych żwirowych 2015-05-26
Zakup wyposażenia na potrzeby szkoły muzycznej I stopnia w Domosławicach. 2015-05-14
Dostawa ciągnika rolniczego w formie leasingu operacyjnego 2014-11-21
Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Czchów i jej jednostek organizacyjnych oraz oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Czchów. 2014-11-12
„Przebudowa dróg gminnych" 2014-10-30
Zimowe utrzymanie dróg, chodników i placów na terenie Gminy Czchów. 2014-10-28
„Zaciągnięcie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2 152 601,00zł. 2014-10-09
Remont drogi gminnej Pańska Nr K250098 w m. Tymowa w km 0+000 - 1 + 600 2014-08-08
„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Czchowie ” 2014-07-15
Modernizacja dróg gminnych, modernizacja dróg transportu rolnego. 2014-06-18
Wielofunkcyjny Plac Publiczny w miejscowości Tymowa. 2014-04-23
Remont dróg gminnych po powodzi: Do Lasu Tymowskiego nr. K250105 w m Tymowa w km 0+000-0+390, oraz 0+610-1+750 wraz z remontem przepustów w km 0+070, 0+170, 0+320, 0+620, 0+770, 0+960. 1+380, 1+530 Na Sikornik nr. K250117 w m. Tworkowa w km 0+350 - 1+300. 2014-04-16
Wielofunkcyjny plac publiczny w miejscowości Jurków 2014-04-01
Budowa Targowiska Stałego w m. Czchów. 2014-03-18
Odnowa Centrum Czchowa- Zadanie III 2014-03-06
Zakup paliw płynnych dla Gminy Czchów 2014-01-02
Konserwacja, eksploatacja i utrzymanie sieci oświetlenia ulicznego na terenie gminy Czchów w 2014r 2014-01-02
Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Czchów i jej jednostek organizacyjnych. 2013-12-20
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Czchów. 2013-12-04
„Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Czchów” 2013-11-22
„Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Czchów i jej jednostek organizacyjnych” 2013-11-22
Zimowe utrzymanie dróg, chodników i placów na terenie Gminy Czchów.. 2013-10-30
„Remont opaski, chodników i placu przy budynku Zespołu Szkół w 2013-10-28
Remont drogi gminnej Jurków- Równia, oraz Modernizacja dróg gminnych. 2013-10-16
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Piaski Drużków 2013-10-04
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 000 000,00 zł 2013-09-17
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Czchów- Granice Górne 2013-08-29
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Złotej. 2013-07-30
Remont drogi gminnej Tworkowa Rożnówka nr. K250110 w m. Tworkowa w km 0+900 - 1+000, oraz w km 1+570-1+750. 2013-07-29
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Czchowie. 2013-07-29
Budowa kanalizacji sanitarnej Czchów- Jurków. 2013-07-29
„Termomodernizacja budynku Remizy OSP w Złotej wraz z remontem pokrycia dachowego” 2013-07-18
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Jurkowie 2013-07-15
Odbiór i zagospodarowanie odpadów w postaci osadów ściekowych, skratek oraz piasku wytwarzanych w Oczyszczalni Ścieków w Jurkowie. 2013-07-04
Modernizacja dróg gminnych,modernizacja dróg transportu rolnego. 2013-06-24
Opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy drogi gminnej łączącej ul. Granice z drogą krajową nr 75 2013-05-22
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Czchów 2013-05-22
Odnowa Centrum Czchowa – Zadanie II 2013-04-24
Remont dróg gminnych zniszczonych w wyniku intensywnych opadów deszczu w 2010 roku : 1) ul. Pęcherska Góra na K250067w m. Czchów w km.0+490- 1+700, oraz 1+910- 2+360, wraz z remontem chodnika w km 1+910- 2+360. 2)Piaski Zapora nr K250093 w m. Piaski Drużk 2013-04-22
Obsługa geodezyjna gminy Czchów w 2013 roku. 2013-02-07
Swiadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych Gminy Czchów 2013-01-14
Konserwacja, eksploatacja i utrzymanie sieci oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Czchów w 2013r 2013-01-04
Zakup paliw płynnych dla Gminy Czchów 2012-12-31
Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Czchów i jej jednostek organizacyjnych. 2012-12-21
Dostawa pomocy dydaktycznych i innego sprzętu niezbędnego do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno- komunikacyjnych, w ramach Rządowego Programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technol 2012-12-03
Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Czchów i jej jednostek organizacyjnych” 2012-11-15
„Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Czchów” 2012-11-15
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na 2012-11-06
Zimowe utrzymanie dróg, chodników i placów na terenie Gminy Czchów 2012-10-31
Modernizacja remizy OSP w Złotej 2012-09-04
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele 2012-08-30
Odnowa Centrum wsi Tworkowa 2012-08-28
Odbudowa dróg gminnych 2012-08-07
Modernizacja dróg transportu rolnego.Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje: Wykonanie górnej warstwy podbudowy, oraz nawierzchni z masy mineralno bitumicznej na drodze Do Osieckiego w msc Tymowa o długości 100mb,Wykonanie dolnej i górnej warstwy podbudow 2012-06-05
Odbudowa dróg gminnych po powodzi:„Za Klarowicza w m. Złota w km 0+000 – 0+200,„Zeliny Tworkowskie” w m. Tworkowa w km 0+000-0+400 oraz 0+980-1+350,„Kozieniec Zawrocie”  w m. Wytrzyszczka w km 0+520-0+820 oraz 2+150-2+4 2012-04-30
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku oświatowego na budynek socjalno - komunalny i usług kulturalnych wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną w miejscowości Piaski Drużków 2012-04-04
„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w Gminie Czchów” 2012-02-24
„Obsługa geodezyjna gminy Czchów w 2012 roku.” 2012-01-24
„Konserwacja, eksploatacja i utrzymanie sieci oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Czchów w 2012r.” - stanowiącej własność TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Tarnowie Rejon Dystrybucji Tarnów 2011-12-30
„Sukcesywna dostawa artykułów biurowych, papieru kserograficznego oraz fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych do siedziby Urzędu Miejskiego w Czchowie” 2011-12-30
„Zimowe utrzymanie dróg, chodników i placów na terenie Gminy Czchów” Rejon nr VIII w miejscowości Będzieszyna i Wytrzyszczka 2011-11-02
„Zimowe utrzymanie dróg, chodników i placów na terenie Gminy Czchów” Rejon nr VII w miejscowości Domosławice i Biskupice Melsztyńskie 2011-11-02
„Zimowe utrzymanie dróg, chodników i placów na terenie Gminy Czchów” Rejon nr VI w miejscowości Piaski Drużków 2011-11-02
„Zimowe utrzymanie dróg, chodników i placów na terenie Gminy Czchów” Rejon nr V w miejscowości Tworkowa 2011-11-02
„Zimowe utrzymanie dróg, chodników i placów na terenie Gminy Czchów” Rejon nr IV w miejscowości Jurków 2011-11-02
„Zimowe utrzymanie dróg, chodników i placów na terenie Gminy Czchów” Rejon nr III w miejscowości Złota 2011-11-02
„Zimowe utrzymanie dróg, chodników i placów na terenie Gminy Czchów” Rejon nr I w miejscowości Czchów 2011-11-02
„Zimowe utrzymanie dróg, chodników i placów na terenie Gminy Czchów” Rejon nr II w miejscowości Tymowa 2011-11-02
„Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na rok 2011 oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w Gminie Czchów w wys 2011-09-15
„Odbudowa dróg gminnych po powodzi: ul. Bulandy w msc. Czchów w km 0 + 000 – 0 + 500, „Do Urbańczyka” w msc. Tymowa i Tworkowa w km. 0 + 000 – 0 + 450”” 2011-09-14
„Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej wraz z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Tymowa” - dostawa i montaż wyposażenia sportowego 2011-09-06
„Modernizacja dróg transportu rolnego” 2011-08-29
„Budowa chodnika przy DW 980 relacji Jurków – Biecz w m. Domosławice” 2011-08-26
"Budowa Sali gimnastycznej wraz z przewiązką przy Szkole Podstawowej w Tworkowej" 2011-04-20
"Odbudowa dróg gminnych po powodzi" 2011-04-08
"Odbudowa dróg gminnych zniszczonych w wyniku powodzi z 2010r." 2010-11-15
„Konserwacja, eksploatacja i utrzymanie sieci oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Czchów w 2011r.” 2011-01-05
„Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego długoterminowego złotówkowego na finansowanie inwestycji w Gminie Czchów w wysokości 3 773 809,00 zł.” 2010-11-05
"Odbudowa dróg gminnych po powodzi z 2010r." 2010-10-26
"Odbudowa wodociągu w m. Będzieszyna, Wytrzyszczka, Czchów po powodzi w 2010r." 2010-10-19
Odbudowa nawierzchi na drogach gminnych zniszczonych w wyniku powodzi w 2010r. 2010-08-20
Przebudowa drogi gminnej Jurków - Równia - Szotówka 2010-06-07
Przebudowa dróg gminnych i budowa parkingu w Domosławicach 2010-06-07
„Budowa grupowej kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Czchów, Jurków, Biskupice Melsztyńskie, Domosławice, Tworkowa oraz sieci wodociągowej w miejscowościach Tymowa, Czchów, Piaski Drużków” 2010-05-13
„Obsługa geodezyjna Gminy Czchów w 2010r.” 2010-04-19
„Odbudowa dróg gminnych po powodzi z 2009r. – Gancarska w m. Czchów, Nadole Koczwara w m. Złota, Przez Olszaniówkę w m. Tymowa” 2010-04-07
"Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych w 2010r.” 2010-03-29
"Odnowa Centrum Czchowa" 2010-03-18
Nadzór inwestorski nad zadaniem p.n.: Budowa grupowej kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Czchów, Jurków, Biskupice Melsztyńskie, Domosławice, Tworkowa oraz sieci wodociągowej w miejscowościach Tymowa, Czchów, Piaski Drużków. 2010-02-26
Prowadzenie konserwacji, eksploatacji i utrzymania sieci oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Czchów w 2010r. 2010-01-11
„Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego na finansowanie inwestycji w Gminie Czchów w wysokości 2.650.000,00 zł” 2009-12-29
„Odbudowa drogi gminnej po powodzi w 2009r. oraz remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych” 2009-09-28
„Budowa sali gimnastycznej z przewiązką przy Szkole Podstawowej w Tworkowej” 2009-09-08
„Remont boiska sportowego wraz z zapleczem w miejscowości Złota” 2009-09-11
„Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej przy PSP w Złotej” 2009-08-19
„Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej wraz z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Tymowa” 2009-08-06
„Budowa Sali gimnastycznej z przewiązką przy szkole podstawowej w miejscowości Domosławice” 2009-07-01
„Wycena nieruchomości w 2009r.” 2009-07-01
„Modernizacja dróg gminnych w roku 2009” 2009-06-29
„Modernizacja Budynku Gminnego ZOZ w Czchowie – poddasze segment A” 2009-06-05
„Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych w 2009r.” 2009-05-07
„XIV wieczne polichromie w kościele parafialnym pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Czchowie – ściana wschodnia” 2009-04-20
„Obsługa geodezyjna Gminy Czchów w 2009r.” 2009-03-23
„Przebudowa i nadbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Czchowie” 2009-03-05
Prowadzenie konserwacji, eksploatacji i utrzymania sieci oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Czchów 2009-01-21
Modernizacja i odbudowa dróg gminnych zniszczonych w wyniku powodzi w 2004 i 2006 r. 2008-09-08
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych w 2008r. 2008-05-26
„Modernizacja oraz odbudowa dróg gminnych zniszczonych w wyniku powodzi w 2006r. ” 2008-05-26
„Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego na finansowanie inwestycji oraz zadań bieżących w Gminie Czchów” 2007-11-30
„Przeprowadzenie usługi audytu zewnętrznego dla projektu pn.: „MOJA OJCZYZNA TAM GDZIE MOJA SZKOŁA” realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004-2006, współfinansowanego ze środków Europejskiego 2008-03-10
„Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego na finansowanie inwestycji oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w Gminie Czchów” 2007-11-19
„Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 980 w m. Jurków i Biskupice Melsztyńskie w km. 0+836 - 1+218 i 1+245 – 1+432” 2007-08-23
Odbudowa dróg gminnych zniszczonych w wyniku powodzi w 2004 i 2006 r. 2007-08-22
Oczyszczalnia ścieków w Jurkowie - II etap rozbudowy 2006-09-13   Menu przedmiotowe
DRUKI, WNIOSKI
BUDŻET GMINY
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
ZARZĄDZENIA BURMISTRZA
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
OGŁOSZENIA RÓŻNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI AKTUALNE
PRZETARGI ZAKOŃCZONE
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
OGŁOSZENIA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 30 TYS. EURO
ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30 TYS. EURO-ZAKOŃCZONE
PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
NIERUCHOMOŚCI
ROLNICTWO
OCHRONA ŚRODOWISKA
WODA I KANALIZACJA
KULTURA
EDUKACJA
WYBORY
INFORMACJA DLA ZAKŁADAJACYCH FIRMĘ
INFORMACJA PUBLICZNA
RODZINA 500+
Studium Uwarunkowań
Petycje
Strategia Rozwoju Gminy Czchów
Rewitalizacja Gmin
Ochrona Danych Osobowych
Raport o stanie Gminy Czchów