Menu podmiotowe
URZĄD MIEJSKI
WŁADZE GMINY
SOŁECTWA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
GMINNY ZESPÓŁ REAGOWANIA
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
SESJE RADY MIEJSKIEJ
    PRZETARGI AKTUALNE
Liczba odwiedzin kategorii: 137724 
 
PRZETARGI AKTUALNE
 
 Nazwa pozycji Data
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Czchów” – zamówienie powtórzone. 2019-11-22
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Czchów” 2019-10-17
„Zakup paliwa na potrzeby Gminy Czchów w 2020 roku” 2019-10-11
„Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Czchów i jej jednostek organizacyjnych oraz oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Czchów” 2019-09-27
„Remont drogi gminnej Nr K250090 w km od 0+087,00 do km 0+280,00 oraz remont obiektu mostowego Czchów – Zapora w km od 0+091,80 do km 0+275,00 w miejscowości Czchów gmina Czchów” 2019-09-16
Zimowe utrzymanie dróg,chodników i placów na terenie Gminy Czchów 2019-08-30
„Remont Zespołu Szkół i Przedszkola w Domosławicach” 2019-07-04
Zakup używanego, średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Czchów 2019-07-02
„Zaciągnięcie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz pokrycie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu” 2019-06-24
„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 980 Jurków - Biecz w Jurkowie polegająca na budowie chodnika odc. 010 od km 0+086,00 do km 0+297,50; budowie kanalizacji deszczowej odc. 010 od km 0+088,97 do km 0+297,80 remoncie istniejących zjazdów, budowie zatok 2019-06-14
Modernizacja dróg dojazdowych do pól 2019-05-21
Zagospodarowanie otoczenia Jeziora Rożnowskiego Gmina Czchów – pakiet 3 – odcinek 2 i 4 2019-05-15
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach zadania pod nazwą:” Modernizacja dróg gminnych” oraz „Modernizacja dróg dojazdowych do pól” 2019-04-30
„Modernizacja dróg gminnych ” 2019-04-16
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach zadania pod nazwą:” „Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół i Przedszkola w Złotej oraz rozbudowa, nadbudowa i przebudowa Zespołu Szkół - 2019-03-25
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach zadania pod nazwą:” „Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół i Przedszkola w Złotej oraz rozbudowa, nadbudowa i przebudowa Zespołu Szkół 2019-03-12
„Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół i Przedszkola w Złotej oraz rozbudowa, nadbudowa i przebudowa Zespołu Szkół w Tymowej na cele społeczno-kulturalne – etap II” 2019-01-23
„Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w ramach obiektów małej architektury w obrębie kompleksu rekreacyjnego w Czchowie” – zamówienie powtórzone 2019-01-10
Rozbudowa grupowej kanalizacji sanitarnej w msc.Biskupice Melsztyńskie,Czchów, Jurków,Tworkowa, Tymowa, Złota. 2018-12-28   Menu przedmiotowe
DRUKI, WNIOSKI
BUDŻET GMINY
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
ZARZĄDZENIA BURMISTRZA
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
OGŁOSZENIA RÓŻNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI AKTUALNE
PRZETARGI ZAKOŃCZONE
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
OGŁOSZENIA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 30 TYS. EURO
ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30 TYS. EURO-ZAKOŃCZONE
PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
NIERUCHOMOŚCI
ROLNICTWO
OCHRONA ŚRODOWISKA
WODA I KANALIZACJA
KULTURA
EDUKACJA
WYBORY
INFORMACJA DLA ZAKŁADAJACYCH FIRMĘ
INFORMACJA PUBLICZNA
RODZINA 500+
Studium Uwarunkowań
Petycje
Strategia Rozwoju Gminy Czchów
Rewitalizacja Gmin
Ochrona Danych Osobowych
Raport o stanie Gminy Czchów