Menu podmiotowe
URZĄD MIEJSKI
WŁADZE GMINY
SOŁECTWA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
GMINNY ZESPÓŁ REAGOWANIA
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
SESJE RADY MIEJSKIEJ
     OCHRONA ŚRODOWISKA
 
  Grupa:   OCHRONA ŚRODOWISKA
  Nr pozycji   4
  Nazwa pozycji   Informacja dla mieszkańców Gminy Czchów na temat azbestu
 
 

Informacja dla mieszkańców Gminy CzchówPrzedkładanie Informacji o azbeście.

 

Mieszkańcy Gminy Czchów

 

Azbest jest substancją szczególnie szkodliwą dla naszego zdrowia, a zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku- Prawo ochrony środowiska ( t. j. Dz. U z 2006r. Nr 129, poz.902 ze zm.) zaliczany jest do substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska. Dalej ustawa w art. 162 określa, że azbest jako substancja niebezpieczna powinna być sukcesywnie eliminowana przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności.

Wszyscy wykorzystujący substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska zobowiązani są do dokumentowania rodzaju, ilości i miejsc ich występowania oraz sposobu ich eliminowania.

Osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami przedkładają informację o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska w formie uproszczonej wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta. Następnie zebrane informacje burmistrz przekazuje wojewodzie do dnia 31 marca za poprzedni rok kalendarzowy.

Dlatego też prosimy o wypełnienie odpowiednich formularzy i złożenie ich u sołtysa lub w Urzędzie.

 

Druki formularzy można pobrać w Urzędzie lub ze strony internetowej Urzędu.

 

 

Podstawa prawna:

 

  • art. 162 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.),

  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876),

  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. Nr 96, poz. 860),

  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2002 r. w sprawie sposobu przedkładania wojewodzie informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. Nr 175, poz. 1439).

 

 

 
  Data publikacji   2007-09-03


Załączniki:

 1. INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST I MIEJSCU ICH WYKORZYSTYWANIA
 2. INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST, KTÓRYCH WYKORZYSTYWANIE ZOSTAŁO ZAKOŃCZONE

Osoba, która stworzyła pozycje:   Wiesław Grzesicki
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 


   Menu przedmiotowe
DRUKI, WNIOSKI
BUDŻET GMINY
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
ZARZĄDZENIA BURMISTRZA
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
OGŁOSZENIA RÓŻNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
NIERUCHOMOŚCI
ROLNICTWO
OCHRONA ŚRODOWISKA
INFORMACJE OGŁOSZENIA
PUBLICZNIE DOSTEPNY WYKAZ DANYCH
BAZA DANYCH OOŚ
ODPADY KOMUNALNE
DECYZJE ŚRODOWISKOWE
WODA I KANALIZACJA
KULTURA
EDUKACJA
WYBORY
INFORMACJA DLA ZAKŁADAJACYCH FIRMĘ
INFORMACJA PUBLICZNA
RODZINA 500+
Studium Uwarunkowań
Petycje
Strategia Rozwoju Gminy Czchów
Rewitalizacja Gmin
Ochrona Danych Osobowych
Raport o stanie Gminy Czchów